Don’t Present, Have a Discussion

Topics Don’t Present, Have a Discussion

Hãy luôn nhớ rằng khi bán hàng từ xa, đừng trình diễn mà hãy thảo luận. Thời nay, hầu hết chúng ta đều sử dụng slide. Và khi tiến hành, một số người có khuynh hướng diễn giải huyên thuyên và chào mời ngay từ đầu cuộc gặp. Đừng trình diễn, đừng chào mời như thế. Thay vì vậy, hãy tạo ra một mối tương tác.

[accordion open=”Full Transcript”][accordion_element title=”Đọc thêm”]

Đừng nói quá dài mà không nhận được phản hồi. Hãy mở ra hướng thảo luận hay đối thoại. Trong suốt một cuộc gọi video, không có gì tệ hơn kèo nài khách hàng. Trong các cuộc gọi để bán hàng, chúng ta phải đảm bảo thường xuyên kiểm tra xem liệu rằng những gì chúng ta nói ra có hữu dụng đối với khách hàng hay không, họ có muốn được giải thích chi tiết hơn hay họ muốn chúng ta tập trung vào điểm nội dung nào khác. Bạn có thể nói thế này: “Trong cuộc đối thoại này, chúng ta có nhiều đề tài mà chúng ta có thể bàn sâu hơn. Qua phần trình bày của tôi cho đến thời điểm này, bạn thấy điều gì hữu dụng hơn cả?” Hoặc: “Chủ đề đầu tiên này bàn về việc cần có một tâm thế và thái độ bán hàng đúng đắn.

Có phải đó là điều bạn muốn tập trung thảo luận để phát triển đội ngũ, hay có lĩnh vực nào đó mà đội ngũ của bạn cần hoàn thiện lúc này để gắn kết với khách hàng? Chúng ta hãy thảo luận về điều đó.”

Ý của tôi là chúng ta nên có một cuộc đối thoại hơn là một tình huống bán hàng đơn thuần. Đó phải là cuộc gặp để bạn và khách hàng thảo luận với nhau, đề xuất những ý tưởng có khả năng giải quyết các vấn đề của khách hàng. Qua đó, bạn gợi ý về sản phẩm của mình. Bạn không kèo nài hay bán hàng. Vì thế, hãy nhớ tập trung vào mục tiêu mở ra một cuộc đối thoại có phương tiện hiển thị hỗ trợ.

Đó chính là sự khác biệt. . . .

[/accordion_element][/accordion]

Leave a Reply